Oslotech AS

Wednesday, 25 May 2011

Fra kommersialsering til verdiskapning

Høyre har lagt frem et forslag i Stortinget om å styrke offentlig bidrag til å skape verdier fra forskning og utvikling. Forslaget innebarer blant annet følgende punkter

1. Stortinget ber regjeringen fremlegge en plan for Stortinget for å styrke FORNY2020-programmet.

2. Stortinget ber regjeringen fremlegge en strategi for Stortinget for hvordan insentivene for kommersialisering av forskningsresultatene kan styrkes og hvordan virkemiddelapparatet kan bidra til dette.

3. Stortinget ber regjeringen innarbeide kommersialisering som en del av tildelingskriteriene til forskningsfinansiering i universitets- og høyskolesektoren.

4. Stortinget ber regjeringen sørge for at oversikt over kommersialisering av forskningsresultater skal inngå som en del av rapporteringen fra landets høyere utdanningsinstitusjoner.

Les mer om forslaget her.

Tanken bak forslaget er god og er i tråd med mye jeg har skrevet om på denne bloggen: Man er nødt til å fokusere mer på hva som kommer ut av forskningen enn selve forskningen i seg selv.

De viktigste faktorene for å få til dette er å finne frem til de rette virkemidlene, sette krav til at forutsetningene for økonomisk verdiskapning er til stede og ikke minst måle hva som kommer ut av forskningen etterpå i form av faktiske verdier.

En liten utfordring i Høyres forslag er derfor at man har valgt å bruke norsk virkemiddel apparat sitt favorittbegrep "kommersialisering" som en bærebjelke i forslaget. Innholdet i dette begrepet er både uttynnnet og forvrengt av aktørene selv, blant annet ved at man teller "antall kommersialseringer" som et mål i seg selv. Det vil si hver eneste liten lisensisering, kommersiell avtale eller virksomhetsetablering. Det er selvsagt ikke dette som er et relevant mål for den verdiskapningen som er nødvendig for at offentlige investeringer i forskning skal gi mening på lang sikt.

Med en gang man fjerner seg fra "kommersialsering" som begrep og begynner å snakke om å skape økonomiske verdier blir også bildet av hva som skal til for å lykkes mye bredere. Løsningen ligger ikke bare i FORNY (Forskningsrådet) og TTO'ene (Universitetene) - den ligger også i høy grad utenfor disse - både i det offentlige og private . Dette gjelder engle investorer, såkorn fond, inkubatorer og offentlige finaniseringsordninger for gründere som har blitt vesentlig forverret det siste året.

For å lykkes med å skape verdier fra forskningen må systemet sees under ett. Dette er en av bærebjelkene i våre innspill om "Innovasjon 2.0".No comments:

Post a Comment

Popular Posts