Oslotech AS

Friday, 18 March 2011

Forskningsbarometeret

Regjeringen ved kunnskapsminister Tora Aasland lanserte i går "Forskningsbarometeret". Lanseringen var et ledd at "Vitenskapsåret" som vi er inne i nå i 2011.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/forskningsbarometeret.html?id=635788

En av de tingene jeg husker best fra min MBA på MIT i Boston var uttrykket "you can't manage what you can't measure". Sånt sett er jag glad for Forskningsbarometeret. Den gir en tydelig pekepinn på hvor Norge står i forhold til andre land når det gjelder midler til forskning, og hva man får ut av forskningen i form av patenter og vitenskaplige artikler.. I sum så ligger vi dårlig an - både i bruken av midler og i å produsere resultater. Veksten i Norge de siste året på investeriner i forkning og utvikling er imidlertid høyere enn våre naboland.

Påsærlig ett område er imidlertid Forskningsbaromeret utilstrekkelig - og det er i forhold til målingen av resultater. Resultat målingene som fokuserer på antall patenter og vitenskaplige siteringer er i beste fall hjelpeløs og i verste fall farlig. Investeringer i forskning og utvikling handler om å verdiskapning - å få noe tilbake for alle milliardene som det offentlige spytter i kassa hvert eneste år. Denne verdiskapningen kan ikke måles ved hjelp av indirekte statistikker som patenter og siteringer.

Før vi måler hvilken verdiskapning F&U skaper, og før vi stiller spørsmålet om hva som skal til for å kapitalisere verdimessig på forskningen i samfunnet (og øke verdiksapningen) får vi heller ikke til en meningsfull debatt om vi faktisk forsker på de rette tingene og om samfunnet er satt opp for å nyttiggjøre seg den forskningen som foregår på kommersielle vilkår.

Forskningsrådet burde bli utfordret på å levere tall for den verdiskapningen som faktisk kommer ut av investeringene de formidler til forskning. Da har vi en start for en fruktbar debatt om både hvordan forskningsmilen skal brukes i fremtiden og hva vi trenger å gjøre for å bli bedre på selve verdiskapningen av resultatene fra forskning.

Forskningsbarometeret er derfor en bra start, men kun dèt.

Monday, 14 March 2011

Forskningsrådet vil ha ytterligere 1.2 mrd til forskning

Norges Forskningsråd mener at det er behov for ytterligere 1.2 milliarder kroner til bevilgning til forskning over statsbudsjettet 2012 utover de 7 milliardene som ble bevilget i 2011. Det mener ikke jeg.

http://www.universitetsavisa.no/notiser/article8385.ece

Det eneste jeg kan si meg enig med forslaget i, er at dersom jeg hadde måttet bruke ytterligere 1.2 milliarder til forskning, så er forslagene til fordeling av midlene ikke så halv gale. Særlig gjelder det mere penger til åpne konkurransearenaer for næringsliv og forskere - hvor fokus på næringsrelevant forskning er prioritert.

Min hovedinnvending mot Forskningsrådets forslag er at forslaget representerer en typisk silo tenkning i det offentlige virkemiddelapparatet. Hver enkelt aktør tenker først og fremst på hvordan man kan komme opp med gode forslag til å øke eget budsjett - ingen ser helheten på tvers av virkemiddelapparatet.

Dersom man skal bruke ytterligere 1.2 milliarder på innovasjon og nyskapning i 2012 bør dette komme langt senere i verdikjeden enn på forskningen. Situasjonen er jo at det omtrent ikke finnes penger igjen hverken i de offentlige såkorn fondene eller forsåvidt i tidlig fase private venture miljøer. I tillegg er bevilgningene til etablererstipend og inkubator stipend enten fjernet helt eller dramatisk redusert.

Som hovedaktør for forskning i Norge, burde Forskningsrådet være opptatt at hva forskningen skaper - i form av bedrifter, lisensinntekter, clustere og arbeidsplasser. Virkemidlene for å få dette til ligger desverre ett annet sted og dermed blir ikke virkemidlene sett i sammengeng med hva som faktisk er behovet.

Konsekvensen av dette er at sjansene for å faktisk få noe verdiskapning ut av all forskningen vi driver med i Norge er enda mindre enn før.

Tenk om Forskningsrådet kunne tenke litt bredere og si nei takk - i år bør pengene heller brukes på såkornfond, Argentum og Etablerestipend i regi av andre enn oss. Ønsketenkning, men det er lov til å drømme.

Popular Posts