Oslotech AS

Monday, 18 November 2013

Kapitaltørke for vekstselskaperKapitaltørke for vekst selskaper – på tide å våkne ?

Rekken av datapunkter som konkluderer med en alvorlig mangel på kapital til å finansiere fremtidens vekst selskaper i Norge begynner å bli lang. I forrige uke meldte det statlige investeringsselskapet Investinor seg på med en pressemelding som oppsummerte antall tidligfase investeringer gjort i de ulike nordiske landene i første halvår - http://investinor.no/nyhet/184/hvor-ble-det-av-nyinvesteringene.

7 nyinvesteringer ble ifølge undersøkelsen gjort i norske selskaper i første halvår i 2013, men tallet for Sverige var 75.  Hva er grunnene til denne kapitaltørken i Norge?

For det første har det statlige investeringsselskapet Argentum redefinert seg fra å være et  verktøy for bruk av statlig kapital til å bygge en betydningsfull venture kapital industri  i Norge til å bli en tradisjonell fond i fond aktør som investerer etter rene avkastningsmessige kriterier  i senere fase private equity fond over hele Europa. Ved å i tillegg syndikere med andre større norske kapital aktører har Argentum bidratt til å ytterligere forverre mulighetene  for norske venture fond til å hente investor penger i Norge.  Dette har bidratt til at norsk venture bransje ligger med brukket rygg ute av stand til å finansiere lovende vekst selskaper i Norge.

For det andre belønner det norske skattesystemet investeringer i eiendom.  For norske privat investorer betyr det at man investerer mindre i unge vekst selskaper enn det man normalt ville gjort.

For det tredje er Staten, som norsk samfunns største kapitaleier, knapt nok eksponert mot investeringer i vekst selskaper. Både Folketrygdfondet og Norges Pensjonsfond, utland er avskåret fra å investere i unge vekst selskaper i Norge. Innovasjon Norge gir kun tilskudd og lån og investerer heller ikke egenkapital i selskaper i vekst. Unntaket er  Investinor men også her går det meste av investeringene  til senere fase selskaper.

Til slutt klarer den forrige regjeringen å foreslå en ganske gjerrig såkornordning med i første omgang to – 2-  fond med minimale insentiver til private og institusjonelle investorer for å være med på å finansiere en ny runde. I tillegg ser ett av disse fondene ut til å bli forbeholdt olje og gass selskaper – en bransje som flyter over av penger og som allerede utarmer tilgang på kapital og talent over hele landet.

Er det rart det er kapital tørke for vekst selskaper ?

Sverige innfører i disse dager en insentivordning for investorer der hver privatinvestor får fradrag for inntil 50% av 1.3 millioner kroner i årlige egenkapital investeringer i vekst selskaper. http://bit.ly/1dJZy1B. Slike type insentiver har en rekke aktører, deriblant Oslotech og Norsk Venturekapital Forening tatt til orde for lenge i Norge uten å få gjennomslag.

Videre allokerer den svenske staten hundrevis av millioner av kroner årlig gjennom Almi i egenkapital til svenske vekst selskaper. Pengene blir kanalisert gjennom halvstatlige aktører som jobber tett med selskapene på lokalt plan.

Begge disse ordningene er notifisert og gjennomført med EU sin velsignelse – norske politikere sin primære unnskyldning for at det ikke er mulig å gjøre noe med situasjonen i Norge.

Det er nok kapital i Norge. Vi trenger insentiver for å flytte mer privat kapital fra sikre og skatteoptimerte plasseringer til vekst selskaper og entreprenører. Vi trenger større innslag fra Staten til å bidra til at vi bygger et nytt næringsliv som erstatter olje og gass avhengigheten vår dsennederne ?brukes på å skapetl å finansiere lovende vekst selskaper i Norge.rskning og utvikling og det om brukes på å skapet.  Vi trenger å se en sammenheng mellom 25 offentlige milliarder som pøses inn i forskning og utvikling og de virkemidlene som brukes på å skape langsiktige verdier av denne innsatsen.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts