Oslotech AS

Thursday, 16 December 2010

Feil prioritering i Innovasjonspolitikken

25. november 2010
Av: Karl-Christian Agerup, Adm Dir. Forskningsparken i Oslo og Jostein Dalland, Adm Dir i Inven2.


I disse dager vedtaes Statsbudsjettet for 2011. Budsjettet innebærer en forverring av vilkårene for finansiering av gründere og entreprenører i Oslo. Dette vil svekke mulighetene for å skape kunnskapsbasert industri, og er i strid med tidligere føringer om å utvikle kunnskapsbasert industri.

Kun noen få ordninger i det offentlige virkemiddelapparatet har en landsdekkende funksjon. En av disse er det såkalte Inkubatorstipendet som ble etablert for 10 år siden.

Inkubatorstipendet er en ordning hvor nystartede selskaper med internasjonalt potensial, og som er lokalisert i en av landets ca. 30 inkubatorer, kan få start hjelp i form av et stipend. Det er normalt bevilget 100,000 – 400,000 kroner i to omganger til selskaper som fyller kriteriene. I Forskningsparken i Oslo har de fleste selskaper som er tatt inn i Inkubatoren fått start kapital gjennom Inkubatorstipendet. Flere av selskapene har kommet ut fra forskningsmiljøene på Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, og Inkubatorstipend har vært et viktig virkemiddel for å stimulere til økt kommersialisering av forskning.

I 2009 ble det bevilget 19 millioner kroner over statsbudsjettet til ordningen som administreres av Innovasjon Norge. Ca 100 selskaper fikk støtte i 2009. Ordningen krever lite administrasjon fra Innovasjon Norge, og er svært viktig for selskaper i selve kommersialiseringsfasen

I statsbudsjettet 2011 fjernes hele Inkubatorstipendet. Samtidig er det landsdekkende Etablererstipendet, som ble etablert i forbindelse med finanskrisen, redusert fra 150 mill i 2009 til 50 mill i 2010 og videre til 20 mill i 2011.

Dette har dramatiske konsekvenser for gründere og entreprenører i hele landet, og spesielt i Oslo.

Den gjenværende muligheten oppstartsbedrifter og entreprenører for kapital stipend i tidligfase er det regulære Etablererstipendet. Dette stipendet er imidlertid regionalt fordelt. Under 3% av ordningen på ca 115 millioner er tilgjengelig for Oslo bedrifter. Dette står ikke i forhold til innovasjonsaktiviteten i regionen.

Det er flest grundere og det skjer mest nyskapning i Oslo, men tilgangen til offentlig kapital er svakere enn i resten av landet og blir nå ytterliggere svekket. Det er vel kjent at det fra før av svært vanskelig å få privat egenkapital i tidlig fase av selskapenes liv. Inkubatorstipendet var et av få virkemidler som var tilgjengelig, og dette er nå fjernet.

Konsekvensen av disse to tiltakene er at Oslo regionen, med landets ledende Life Science miljø, og en historie for å skape vellykkede internasjonale IT selskaper som Opera, Trolltech, Nimsoft, Chipcon og Funcom står igjen nærmest uten statlige støtteordninger for entreprenører og gründere i 2011.
Politisk ledelse har uttalt at vi i fremtiden skal vi leve av hverandres kunnskap. Utfordringen ligger i manglende konkretisering av hva dette egentlig innebærer. Vi skulle ønske at den politiske ledelsen hadde sett den muligheten som ligger i våre fremste forskningsinstitusjoner, og bestemt seg for å innføre konkrete tiltak for å utløse det næringsmessige potensialet.
Å fjerne virkemidler for tidlig fase kommersialisering er det motsatte av dette og en feil prioritering i Innovasjonspolitikken.


No comments:

Post a Comment

Popular Posts